Gegevensbescherming Foodsaver App

Gegevensbescherming Foodsaver App

De Foodsaver app werd ontwikkeld om u te helpen bij het bewaren van uw diepvriesvoeding zodat u altijd een overzicht hebt van wat er allemaal in uw diepvriezer zit. Daartoe moeten levensmiddelen die u wenst in te vriezen, samen met versheidscodes in de app worden opgeslagen. De app geeft dan aan wanneer het artikel moet worden ontdooid. U krijgt deze informatie alleen maar wanneer u de push-service hebt ingeschakeld.

  1. Algemene informatie en verplichte kennisgeving

De aanbieders van deze app nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ter harte. Uw persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en aan deze privacyverklaring.

Wanneer u deze app gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Bovendien leggen wij uit hoe die gegevensverwerking gebeurt en welke doeleinden wij daarbij op het oog hebben.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) nooit voor honderd procent veilig is. Het is dus onmogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking en tegen direct marketing (art. 21 AVG)  

Wanneer de gegevens worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1, onder e) of f), AVG, hebt u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van een van die bepalingen. U kunt de rechtsgrondslag waarop een verwerking berust in deze privacyverklaring vinden.

Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat onze dwingende gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden of tenzij de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doeleinde; dit geldt ook voor profilering, voor zover die met direct marketing verband houdt. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer meer gebruikt met het oog op direct marketing.

Verwerkingsverantwoordelijke

In het colofon wordt vermeld wie de verwerkingsverantwoordelijke is. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen maar mogelijk met uw toestemming. Voordat wij deze processen opstarten, zullen wij uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Wanneer u al toestemming hebt gegeven, kunt u die altijd weer intrekken. Daarvoor stuurt u gewoon een e-mail naar info@toppits.nl. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

De wet verplicht ons een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en dat hebben wij ook gedaan. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u in het colofon. 

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als gebruiker van de app moet u weten dat u bij inbreuken op de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens het recht hebt klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor aangelegenheden inzake gegevensbescherming is de toezichthoudende autoriteit voor dergelijke aangelegenheden in de deelstaat van de Duitse Bondsrepubliek waarin de maatschappelijke zetel van onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt tevens het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Wanneer u uw gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst over te dragen, gebeurt dit alleen indien dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Ter beveiliging en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld de verzoeken die u aan ons, als aanbieder, verzendt, maakt deze app gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Dat een connectie versleuteld is, kunt u zien in het adres van de browser dat niet langer "http://", maar wel "https://" is en aan het symbool van een slotje in de browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen derden de gegevens die u aan ons doorstuurt niet meelezen.

Bovendien zorgen wij ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de medewerkers van onze onderneming die deze gegevens nodig hebben om uw vraag te beantwoorden of uw opdracht uit te voeren. Deze medewerkers hebben de nodige opleiding gekregen in verband met veiligheid en gegevensbescherming.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over de door ons opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doeleinde van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u deze rechten wenst uit te oefenen of als u nog vragen hebt over persoonsgegevens, kunt u zich altijd tot ons wenden via de adressen die zijn opgenomen in het colofon.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen in verband met gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen met naleving van de wettelijke voorschriften.

  1. Verzameling, opslag en doorgifte van persoonsgegevens

U kunt onze app in principe gebruiken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft door te geven. Wij slaan dan uitsluitend zogenoemde installatie- en toegangsgegevens op, die niet met een persoon in verband worden gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld:

het type apparaat en de versie ervan,

het gebruikte besturingssysteem,

de pagina('s) die u bezoekt,

de datum en het uur waarop u ze bezoekt.

Deze anonieme gegevens worden op een andere plaats opgeslagen dan de eventueel door u meegedeelde persoonsgegevens en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.  Ze dienen om onze app en ons aanbod te verbeteren.

Persoonsgegevens worden door ons alleen maar verzameld en opgeslagen wanneer u met ons contact opneemt, wanneer u zich met uw Foodsaver-account aanmeldt of wanneer u zich voor het eerst registreert. Dat doen wij om uw aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens die u ons daarbij meedeelt, o.m. uw naam of uw bedrijf, uw adres, telefoonnummer en uw e-mailadres, worden uitsluitend voor dat specifieke doeleinde opgeslagen en verwerkt. Ze worden niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor reclamedoeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Bij de installatie van de app en de toestemming voor het gebruik van de push-diensten verzamelen en gebruiken wij de gegevens die nodig zijn voor de communicatie met uw apparatuur.  Wij slaan die gegevens op om uw gebruik van de push-services van de app mogelijk te maken. De door ons opgeslagen gegevens zijn onder meer:

  • Google Analytics:

Deze app maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u gebruikmaakt van het aanbod. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze app wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken de functie "IP-anonimisering" op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres nooit volledig wordt opgeslagen door Google wanneer u zich in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het EER-verdrag bevindt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de aanbieder van deze app zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de app te analyseren, om rapporten over app-activiteiten op te stellen en om andere vormen van dienstverlening in verband met het gebruik van de app voor de aanbieder van de app te verrichten.  Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt meegedeeld, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw software op een bepaalde manier in te stellen (in het configuratiescherm bij internetopties). We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze app zult kunnen gebruiken.

In deze app is de IP-anonimisering ingeschakeld.

Daarnaast kunt u verhinderen dat de gegevens betreffende uw gebruik van de app (incl. uw IP-adres) die door de cookie worden verzameld aan Google worden gemeld en door Google worden verwerkt door deze handelingen uit te schakelen met behulp van de schakelaar die op het einde van de pagina wordt aangeboden.

Wij hebben met Google een overeenkomst in verband met gegevensverwerking gesloten en passen tijdens het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming volledig toe.

  • Google Firebase:

In verband met de registratie in de app gebruikt u de service Google Firebase om gegevens over geregistreerde levensmiddelen in uw diepvriezer op te slaan. Daardoor wordt een gedeeld gebruik, d.w.z. het gebruik van de service op verschillende apparaten, mogelijk. Toppits verwerkt deze gegevens niet. Meer informatie over de gegevensbescherming bij producten van Google vindt u hier https://firebase.google.com/ en hier https://www.google.com/policies/privacy/.

Wanneer u op onze homepagina landt, gelden bovendien de daar vermelde voorschriften inzake gegevensbescherming:

Voor Nederland: https://www.toppits.nl/nl/Juridische-informatie-2160,10904.html

Voor België: https://www.toppits.be/nl/Juridische-informatie-en-informatie-inzake-gegevensbescherming-2259,10904.html

Geen doorgifte aan derden

De Melitta Group garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden via verkoop, verhuur, ruil of andere manieren om uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen.

Colofon

Verantwoordelijke voor de inhoud

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Ringstrasse 99

Tel. +49 571 8396 6

Fax +49 571 8396 700

D-32427 Minden

info@toppits.nl

Handelsregister des Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 3174

BTW-nr.: DE 812050450

Persoonlijk aansprakelijke vennootschap:

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

CEO: Oliver Strelecki

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een online platform ter beschikking voor de beslechting van geschillen. U vindt dit op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wij zijn niet verplicht tot deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting bij een instantie die zich bezighoudt met het beslechten van consumentengeschillen en wij zijn daar principieel ook niet toe bereid."

Design, programmering

APPSfactory GmbH

Nikolaistraße 28-32

04109 Leipzig

Web: www.appsfactory.de

Auteursrechten

Onze app wordt beschermd door het auteursrecht. Het gebruik van deze app in zijn geheel, van uittreksels ervan, of van de app in gewijzigde vorm voor commerciële of politieke doeleinden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG. Het afdrukken, kopiëren of downloaden van bestanden is uitsluitend toegestaan voor privégebruik.

Bron

Gewijzigd in © BLE  Brochure "Tiefkühlkost – Einfrieren von A bis Z" (Bestelnr. 1057), www.bzfe.de

Merken, titels, logo's

® = Geregistreerd handelsmerk van een onderneming van de Melitta Group.

Alle in onze app genoemde productnamen zijn merken van de Melitta Group, ongeacht of ze met het symbool ® zijn aangegeven of niet.

Garantie en aansprakelijkheid

De informatie in onze app wordt zeer zorgvuldig samengesteld. De Melitta Group streeft er tegelijkertijd naar de informatie in de app up-to-date te houden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van de app kan de Melitta Group niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Het gebruik van de in de app ter beschikking gestelde inhoud gebeurt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker.  Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.